Regulamin serwisu Boska.pl

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Boska.pl oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.

  Korzystając z portalu Boska.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Prawa i obowiązki użytkownika Boska.pl
  1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie Boska.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku
  2. Użytkownik udziela serwisowi Boska.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu Boska.pl - nawet po rezygnacji Użytkownika z korzystania z serwisu bądź w przypadku usunięcia konta Użytkownika przez tenże serwis, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.
  3. Użytkownik portalu Boska.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.
  4. Każdy z Użytkowników jest zobowiązany do przestrzegania polskiego prawa. W kwestiach nieregulowanych Regulaminem ma zastosowanie prawo polskie. Nie wolno na stronie Boska.pl zamieszczać:
   • materiałów pornograficznych;
   • materiałów łamiących prawo autorskie;
   • materiałów propagujących faszyzm lub/i nazizm;
   • materiałów propagujących przemoc i nienawiść;
   • materiałów propagujących zażywanie narkotyków;
   • materiałów obrażających symbole religijne/państwowe;
   • plików zainfekowanych wirusami;
   • materiałów, które wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym;
   • materiałów obrażających Użytkowników lub inne osoby;
   • materiałów, które wykorzystuje się do prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy oraz materiałów promujących inne strony internetowe.
   • Za nielegalne uważane jest zamieszczanie w serwisie linków:
    • do witryn internetowych powszechnie zabronionych przez polskie prawo;
    • do witryn internetowych łudząco podobnych do Boska.pl, rzekomo przynoszących jakieś korzyści;
    • do witryn internetowych, poprzez które przechwytywane są hasła do kont na Boska.pl;
    • do witryn internetowych, które są potencjalnie niebezpieczne i/lub mogą zawierać wirusy - wszelkie próby
    • naruszenia tego punktu będą zgłaszane policji, a profil blokowany bądź usuwany.
    • Nie wolno w żaden sposób wykorzystywać, kopiować i rozpowszechniać zamieszczonych w portalu Boska.pl danych o innych Użytkownikach.
    • Nie można używać strony Boska.pl jako kanału dystrybucyjnego, do celów promocyjnych ani komercyjnych (np. łańcuszków szczęścia, junk mail, spam itp.).
    • W serwisie Boska.pl zabrania się:
     • spamowania i floodowania w całym portalu Boska.pl;
     • tworzenia i rozsyłania linków dla korzyści materialnej rozsyłającego lub mających na celu wyłudzenie hasła do profilu Użytkownika albo działanie na niekorzyść klikającego w link;
     • wykorzystywania wszelkiego rodzaju skryptów i programów do zwiększania punktów popularności;
     • używania programów typu bot.
   • Postępowanie w wyżej wymieniony sposób upoważnia pracowników Boska.pl do usunięcia profilu Użytkownika.
   • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   • Czas korzystania z serwisu nie jest z góry ograniczony. Nie jesteście Państwo również zobowiązani do korzystania z serwisu przez określony, minimalny okres.
   • Użytkownik, udostępniający w serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom (także na forach dyskusyjnych i w komentarzach pod artykułami), udziela Właścicielowi na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
    • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
    • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
   • Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.

Prawa i odpowiedzialność Boska.pl

Boska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.

Boska.pl podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do serwisu. Boska.pl zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania serwisu z ważnej przyczyny, bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

Boska.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego, które mogą być spowodowane przyczynami niezależnymi.

Boska.pl nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi na Boska.pl.

Boska.pl dba o to, by wszystkie umieszczane w serwisie materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Boska.pl nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).

Użytkownik udziela serwisowi Boska.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu Boska.pl - nawet po rezygnacji Użytkownika z korzystania z serwisu bądź usunięciu Użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.

Administratorzy Boska.pl mają pełny dostęp do konta Użytkownika. Mogą użyć informacji zamieszczonych na jego profilu w momencie pojawienia się skarg na osobę Użytkownika lub w momencie podejrzenia o nieregulaminowe zachowanie.

W sytuacjach notorycznego nieprzestrzegania regulaminu lub postępowania niezgodnego z prawem polskim, Boska.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu Użytkownika. Profil usuwany jest bezpowrotnie.

Boska.pl zastrzega sobie możliwość wykorzystania podanego przez Użytkownika adresu e-mail (adresu konta poczty elektronicznej) do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu profilu Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu Boska.pl.

Jeżeli zachowanie Użytkownika jest zagrożeniem dla innych Użytkowników i administratorzy wykorzystali wszystkie możliwe środki prewencji (ostrzeżenia, blokady konta), zastrzegamy sobie prawo do usunięcia profilu Użytkownika lub wyciągnięcia konsekwencji z jego działalności, także na drodze sądowej.

Serwisowi Boska.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego usunięcia – w dowolnym momencie - i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.

Boska.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.

Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1. i 2., jest równoznaczne z ich akceptacją.

Własność Papilot Sp. z o. o.

Serwis Boska.pl oraz zawarte w nim materiały, informacje, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu Boska.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis Boska.pl dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1., a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

Baza Użytkowników serwisu Boska.pl zarejestrowana jest u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2015 r.

Boska.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.